Το  Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικης Στατιστικής διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» (90 ECTS) στις εξής κατευθύνσεις:

Κλινικής – Ιατρικής Διατροφής (Clinical – Medical Nutrition)

20 θέσεις

Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (Public Health Nutrition)

20 θέσεις

Χρονική διάρκεια

  • Πλήρους φοίτησης: 3 διδακτικά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).

  • Μερικής φοίτησης: Διάρκεια όχι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως ή κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε σοβαρές περιπτώσεις (όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας).

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ